Bouwhoek

Domein
Metend rekenen
Meetkunde
Leeftijd
Oudste kleuters

Ontwikkeldoel

De kleuters kunnen bij benadering een voorwerp "meten" met een zelfgekozen maateenheid.

De kleuters kunnen handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren.

De kleuters kunnen in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem

ZILL

WDmk1

Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties

• 2.5-6j   Een concreet ruimtelijk probleem oplossen

• 2.5-6j   Handelend ruimtelijk redeneren zoals bij plaatsbepaling, matrixen en logische reeksen

WDmm2

Inzicht verwerven in het meetproces

• 4-6j   Voorwerpen bij benadering 'meten' met een zelfgekozen maateenheid

GO

KWANTITATIEF VERGELIJKEN
De kleuters: kunnen bij benadering een voorwerp “meten” met een zelfgekozen maateenheid. (O.D. 2.6.)

RUIMTELIJKE ORIENTATIE
De kleuters kunnen:
in de ruimte verschillende plaatsen innemen
in de ruimte een bepaalde richting volgen.
handelend, in concrete situaties de begrippen “in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dichtbij, binnen, buiten, omhoog en omlaag” in hun juiste betekenis gebruiken.             (O.D. 3.1. § 1.)
    in de werkelijke ruimte

DE RUIMTE STRUCTUREREN
De werkelijke ruimte
De kleuters kunnen: in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem. (O.D. 3.3.)


 

OVSG
 

De bouwhoek kan naar ieder thema aangepast worden.
Maar ook themaloos kunnen kleuters naar hartenlust bouwen. 

De benodigde materialen kunnen zijn:

 • allerhande constructiematerialen: lego, smartmax, knex, clics
 • allerhande bouwmaterialen: houten blokken, kapla
 • allerhande kosteloze materialen: houten stokken, karton, takken, buizen, doeken, lappen stof, …
 • aanvullende materialen: touwen, lijm, schaar, potloden, papier, informatieve boeken met bouwwerken, spiegels, …
 • bijkomende materialen: poppetjes, auto’s, verkeersborden, dieren, ….

We zorgen voor een gedoseerd en gevarieerd aanbod doorheen het schooljaar. 
Niet alle materialen worden steeds beschikbaar gesteld aan de kleuters, want dan krijgen ze een overaanbod aan prikkels. Laat de keuze voor je materialen ook afhangen van de interesses van je kleuters, de periode van het jaar en/of het lopende thema. 
 

STAP 1 aanknopingspunt

Er zijn verschillende aanknopingspunten mogelijk.

Je kan een gerichte opdracht aanbieden, bv. 

 • maken van een stoomboot binnen het thema ‘Sint’
 • maken van een tipi binnen het thema ‘Indiaan’
 • maken van een ruimteschip binnen het thema ‘ruimte’ 
 • maken van een auto, vliegtuig, … binnen het thema ‘voertuigen’
 • maken van een douche binnen het thema ‘water, verzorging’
 • maken van een dierenhok binnen het thema ‘dieren’
 • maken van een serre binnen het thema ‘planten’
 • maken van een tent binnen het thema ‘kamperen’

Je kan een nieuw soort materiaal aanbieden en dit voorstellen in de kring.

Je kan inspelen op een idee van de kleuter(s). 
 

STAP 2 exploreren (in kleine groep)

De kleuters krijgen de ruimte om te exploreren met de materialen.
Observeer en speel eventueel mee.

Neem hier voldoende de tijd voor.
Indien de interesse afneemt gaan we over naar stap 3. 

STAP 3 wiskundige kern (in kleine groep)

Laat de kleuters eerst gericht nadenken wat ze willen bouwen, hoe hun bouwwerk eruit moet zien. Ze kunnen hierbij gebruik maken van hun reeds opgedane ervaringen, maar ook informatieve boeken met bouwwerken kunnen hen op weg helpen. Laat de kleuters verwoorden wat ze willen bouwen, waarom, hoe, enz. Je kan hen hierbij ook aanraden een bouwtekening te maken. Deze dient als toetssteen tijdens het bouwen, maar ook nadien bij de reflectie over het gebouwde bouwwerk. En achteraf kunnen de bouwtekeningen ook verzameld worden in de ‘architectenmap’.

Nadat ze een duidelijk beeld hebben van datgene wat ze willen bouwen, kunnen ze op zoek gaan naar de passende materialen. Om vervolgens effectief van start te gaan met bouwen.

Neem in het volledige bouwproces een begeleidende rol op jou (om ze te inspireren, om ze te motiveren, om ze te helpen bij problemen, om ze te laten reflecteren, enz.). Maar waak erover dat je voldoende ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid voorziet voor de kleuters.

Mogelijke begeleidende vragen zijn:

 • Wat zijn jullie aan het bouwen? Wat hebben jullie gebouwd? Waarom kozen jullie hiervoor?
 • Hoe hebben jullie dit gedaan? Wat hebben jullie eerst gedaan? En erna? En als laatste? 
 • Wat zou er gebeuren als… ?
 • Ik heb gezien dat … .
 • Welke materiaal hebben jullie gebruikt? Waarom?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat … ?
 • Hoe komt het dat jullie bouwwerk (niet) is ingestort?
 • Zouden jullie zelf willen wonen, leven in jullie bouwwerk? Waarom wel, niet?
 • Komt jullie bouwwerk overeen met jullie bouwtekening? 


Idee: laat de kleuters regelmatig foto’s nemen van de bouwwerken die ze maken (zowel van het bouwproces als van het eindresultaat). Deze foto’s dienen als hulpmiddel bij het reflecteren door de kleuters op hun bouwwerk, maar kunnen evengoed dienen als inspiratiebron voor de (andere) kleuters. Verzamel ze daarom in een ‘architectenmap’ die vrij beschikbaar is in de bouwhoek. Deze foto’s dienen ook ideaal als uitgangspunt bij een kringgesprek. 

Binnen downloads vind je een uitgewerkt voorbeeld 'bouwen van een burcht' terug. 

STAP 4 terugblik

De kleuters tonen hun bouwwerk aan de andere kleuters/juf. Ze verwoorden hoe ze tewerk zijn gegaan. Ook eventuele obstakels komen hierbij aan bod.

De bouwtekening en/of genomen foto's kunnen ook getoond worden en enige ondersteuning bieden. 

Klik op de afbeelding om groter weer te geven.