Doelen

Bij de vormgeving van de activiteiten (zie item 'activiteiten') werd er vertrokken vanuit de ontwikkelingsdoelen wiskundige initiatie, die opgesteld zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.
We kunnen hierbij de domeinen 'getallen, meten en ruimte' onderscheiden. Vervolgens werd de vertaling gemaakt naar de verschillende netten toe. 
Per activiteit staan de toepasselijke doelen genoteerd.

Maar overkoepelend is bij iedere activiteit ook aandacht geschonken aan het probleemoplossend denken. Dit vormt nl. het vertrekpunt van deze site. We willen de kleuters immers laten ontwikkelen tot ondernemende en onderzoekende denkers. 

Wanneer we dit vertalen naar de verschillende netten toe, zijn volgende bijkomende doelen van toepassing:

ZILL

WDlw1

Inzien en vaststellen hoe men wiskunde en logisch denken kan gebruiken om problemen uit het dagelijkse leven op te lossen en daarbij waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie van menselijke inventiviteit

WDlw2

Wiskundige kennis en vaardigheden efficiënt en met inzicht hanteren

WDlw3

Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties binnen en buiten de klas en de redeneringen daarbij onderbouwen, vergelijken, bijsturen, weergeven en beoordelen

WDlw7

Logisch en algoritmisch denken

WDlw8

Geloven in de eigen wiskundige bekwaamheid en groeikracht door actief en constructief problemen op te lossen. Inzicht verwerven in het nut van wiskunde in studies en beroepen


GO


OVSG

 

Naast het wiskundige aspect, zijn vele activiteiten ook gekoppeld aan andere domeinen. Denken we maar aan taal, wereldoriëntatie, motorische vaardigheden, muzische enz. Deze doelen werden niet expliciet opgenomen.