Bouwhoek

Domein
Meetkunde
Leeftijd
Jongste kleuters

Ontwikkeldoel

De kleuters kunnen handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. 

De kleuters kunnen in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.

ZILL

WDmk1

Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties

• 2.5-6j   Een concreet ruimtelijk probleem oplossen

• 2.5-6j   Handelend ruimtelijk redeneren zoals bij plaatsbepaling, matrixen en logische reeksen

GO

RUIMTELIJKE ORIENTATIE
De kleuters kunnen:
in de ruimte verschillende plaatsen innemen
in de ruimte een bepaalde richting volgen.
handelend, in concrete situaties de begrippen “in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dichtbij, binnen, buiten, omhoog en omlaag” in hun juiste betekenis gebruiken. (O.D. 3.1. § 1.)
            in de werkelijke ruimte

DE RUIMTE STRUCTUREREN
De werkelijke ruimte
De kleuters kunnen: in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem. (O.D. 3.3.)

OVSG


 

Het spel in de bouwhoek kan steeds gekoppeld worden aan het lopende thema.
Maar ook themaloos kunnen de kleuters tot mooie bouwwerken komen. 

De benodigde materialen zijn:

  • allerhande constructiematerialen: duplo, smartmax, mega bloks, …
  • allerhande bouwmaterialen: houten blokken, kapla
  • allerhande kosteloze materialen: houten stokken, karton, takken, buizen, botervlootjes, doeken, lappen stof, …
  • bijkomende materialen: auto’s, poppetjes, dieren, …

We zorgen voor een gedoseerd en gevarieerd aanbod doorheen het schooljaar. 
Niet alle materialen worden steeds beschikbaar gesteld aan de kleuters, want dan krijgen ze een overaanbod aan prikkels.

Laat de keuze voor je materialen ook afhangen van de interesses van je kleuters, de periode van het jaar en/of het lopende thema.
 

STAP 1 aanknopingspunt

De (nieuwe) materialen van de bouwhoek worden voorgesteld. 

Dit kan gekoppeld worden aan het lopende thema maar hoeft niet! Bv. binnen het thema ‘herfst’ zijn we in het bos op zoek gegaan naar allerhande herfstmaterialen. We geven deze vervolgens een plaats in de bouwhoek. 
 

STAP 2 exploreren (in kleine groep)

De kleuters krijgen de ruimte om te exploreren met de materialen. 
Observeer en speel eventueel mee. 

Neem hier voldoende de tijd voor.
Indien de interesse afneemt gaan we over naar stap 3.
 

STAP 3 wiskundige kern (in kleine groep)

Vanuit een meespelen worden de vooropgestelde doelen nagestreefd.
Ik stel hierbij vragen en breng de kleuters tot verwoording.

Ik vraag aan de kleuters wat ze aan het doen zijn, wat ze zien en laat ze dit verwoorden.
Ik neem hierbij een begeleidende rol op mij. Ik vertrek vanuit hun handelingen en via begeleidende vragen maken we/ze samen een bouwwerk. 

Ik heb hierbij ook aandacht voor de ruimtelijke begrippen (onder, boven, naast, tussen,…). Ik verwoord eventueel eerst zelf deze begrippen en duid ze concreet aan. Om vervolgens de kleuters tot verwoording te brengen.

Ik probeer ook het samenwerken te stimuleren, door samen met hen aan de slag te gaan.

Mogelijke begeleidende vragen zijn:

  • Wat zijn jullie aan het bouwen? Wat hebben jullie gebouwd? Om extra hulp te bieden kun je ook volgende vraag formuleren: ‘Zou het kunnen dat het een … is?’.
  • Hoe hebben jullie dit gedaan? Waarmee zijn jullie begonnen? En wat heb je dan gedaan? Om hen extra te begeleiden kun je ook aangeven ‘Ik heb gezien dat …’.
  • Welke materialen hebben jullie gebruikt? Eventueel om extra uitdaging te bieden ‘Waarom hebben jullie deze materialen gebruikt?’. 
  • Wat gebeurt er als… ? Als ik dit doe, gebeurt er dat. Is dit bij jullie ook zo?

Het is belangrijk om met de kleuters in gesprek te treden over hun bouwwerk. Op die manier worden ze zich bewust van de stappen die ze ondernomen hebben. En kunnen ze deze inzichten ook meenemen naar een later moment en/of andere context. 

Idee: neem regelmatig foto’s van de bouwwerken die de kleuters maken. Deze foto’s dienen als hulpmiddel bij het reflecteren door de kleuters op hun bouwwerk, maar kunnen evengoed dienen als inspiratiebron voor de (andere) kleuters. Ze vormen dus een ideaal uitgangspunt voor het houden van een kringgesprek. 
Deze foto’s kunnen vervolgens ook uitgehangen worden in de bouwhoek of verzameld worden in een ‘architectenmap’ die vrij beschikbaar is in de bouwhoek. 

STAP 4 terugblik

De kleuters tonen hun bouwwerk en verwoorden hun handelingen, ervaringen.

Ter ondersteuning voorzie ik foto's van het bouwproces en/of verwoord ik (deels) hun ervaringen. 

Klik op de afbeelding om groter weer te geven.